چهارشنبه 20 آذر 1398 13 ربيع الثاني 1441 11 دسامبر 2019

خدمات مربوط به روابط عمومی

روابط عمومی

37224848 داخلی 5247 و 5248
فرمانداری ویژه مراغه - طبقه دوم - اتاق 5- آقای ایوب نظام خواه و آقای وحید شاهی
مشاهده