پنجشنبه 8 اسفند 1398 02 رجب 1441 27 فوریه 2020

خدمات مربوط به روابط عمومی

روابط عمومی

37224848 داخلی 5247 و 5248
فرمانداری ویژه مراغه - طبقه دوم - اتاق 5- آقای ایوب نظام خواه و آقای وحید شاهی
مشاهده