چهارشنبه 20 آذر 1398 13 ربيع الثاني 1441 11 دسامبر 2019

خدمات مربوط به معاون سیاسی و اجتماعی

معاون سیاسی و اجتماعی

37224848 داخلی 5249 آقای موسی شعفی
فرمانداری ویژه مراغه طبقه دوم
مشاهده