چهارشنبه 20 آذر 1398 13 ربيع الثاني 1441 11 دسامبر 2019

خدمات مربوط به رئیس اداره سیاسی و اجتماعی

رئیس اداره سیاسی و اجتماعی

37224848 داخلی 5228 آقای قربانی
فرمانداری ویژه مراغه - طبقه 2 اتاق 10
مشاهده