پنجشنبه 31 مرداد 1398 20 ذو الحجة 1440 22 اوت 2019

خدمات مربوط به رئیس اداره سیاسی و اجتماعی

رئیس اداره سیاسی و اجتماعی

37224848 داخلی 5228 آقای قربانی
فرمانداری ویژه مراغه - طبقه 2 اتاق 10
مشاهده