پنجشنبه 8 اسفند 1398 02 رجب 1441 27 فوریه 2020

خدمات مربوط به رئیس اداره سیاسی و اجتماعی

رئیس اداره سیاسی و اجتماعی

37224848 داخلی 5228 آقای قربانی
فرمانداری ویژه مراغه - طبقه 2 اتاق 10
مشاهده