يکشنبه 26 خرداد 1398 12 شوال 1440 16 ژوئن 2019

خدمات مربوط به رئیس اداره سیاسی و اجتماعی

رئیس اداره سیاسی و اجتماعی

37224848 داخلی 5228 آقای قربانی
فرمانداری ویژه مراغه - طبقه 2 اتاق 10
مشاهده