يکشنبه 26 خرداد 1398 12 شوال 1440 16 ژوئن 2019

خدمات مربوط به معاون امور اقتصادی و برنامه ریزی

معاون امور اقتصادی و برنامه ریزی

37224848 داخلی 5260 آقای نقی مسکینی
فرمانداری ویژه مراغه - طبقه همکف - اتاق 1
مشاهده