پنجشنبه 8 اسفند 1398 02 رجب 1441 27 فوریه 2020

خدمات مربوط به معاون امور اقتصادی و برنامه ریزی

معاون امور اقتصادی و برنامه ریزی

37224848 داخلی 5260 آقای نقی مسکینی
فرمانداری ویژه مراغه - طبقه همکف - اتاق 1
مشاهده