چهارشنبه 20 آذر 1398 13 ربيع الثاني 1441 11 دسامبر 2019

خدمات مربوط به معاون امور اقتصادی و برنامه ریزی

معاون امور اقتصادی و برنامه ریزی

37224848 داخلی 5260 آقای نقی مسکینی
فرمانداری ویژه مراغه - طبقه همکف - اتاق 1
مشاهده