يکشنبه 26 خرداد 1398 12 شوال 1440 16 ژوئن 2019

خدمات مربوط به رئیس اداره امور اقتصادی و برنامه ریزی

رئیس اداره امور اقتصادی و برنامه ریزی

37224848 داخلی 5227 آقای ثریایی
فرمانداری ویژه مراغه - طبقه 2 - اتاق 6
مشاهده