پنجشنبه 8 اسفند 1398 02 رجب 1441 27 فوریه 2020

خدمات مربوط به رئیس اداره امور اقتصادی و برنامه ریزی

رئیس اداره امور اقتصادی و برنامه ریزی

37224848 داخلی 5227 آقای ثریایی
فرمانداری ویژه مراغه - طبقه 2 - اتاق 6
مشاهده