چهارشنبه 20 آذر 1398 13 ربيع الثاني 1441 11 دسامبر 2019

خدمات مربوط به معاون عمرانی

معاون عمرانی

37224848 داخلی 5260 آقای نقی مسکینی
فرمانداری ویژه مراغه- طبقه همکف - اتاق 1
مشاهده