يکشنبه 26 خرداد 1398 12 شوال 1440 16 ژوئن 2019

خدمات مربوط به معاون عمرانی

معاون عمرانی

37224848 داخلی 5260 آقای نقی مسکینی
فرمانداری ویژه مراغه- طبقه همکف - اتاق 1
مشاهده