چهارشنبه 20 آذر 1398 13 ربيع الثاني 1441 11 دسامبر 2019

خدمات مربوط به رئیس اداره عمرانی

رئیس اداره عمرانی

37224848 داخلی 5217 آقای حضرت نژاد
فرمانداری ویژه مراغه- طبقه همکف - اتاق 7
مشاهده