چهارشنبه 20 آذر 1398 13 ربيع الثاني 1441 11 دسامبر 2019

خدمات مربوط به یارانه

یارانه

37224848 داخلی 5221
فرمانداری ویژه شهرستان مراغه - اتاق 3
مشاهده