پنجشنبه 8 اسفند 1398 02 رجب 1441 27 فوریه 2020

آرشیو

شکری معاون استانداروفرماندارویژه شهرستان مراغه : دولت از طرح های سرمایه گذاری در بخش گردشگری حمایت می کند.

شکری معاون استانداروفرماندارویژه شهرستان مراغه : دولت از طرح های سرمایه گذاری در بخش گردشگری حمایت می کند.

شکری معاون استانداروفرماندارویژه شهرستان مراغه : دولت از طرح های سرمایه گذاری در بخش گردشگری حمایت می کند.

(2)

شکری معاون استانداروفرماندارویژه شهرستان مراغه : دولت از طرح های سرمایه گذاری در بخش گردشگری حمایت می کند.

شنبه 17 آذر 1397
معاون استانداروفرماندارویژه شهرستان مراغه خواستار نظارت بیشتر بر نحوه ساخت و سازها شد.

معاون استانداروفرماندارویژه شهرستان مراغه خواستار نظارت بیشتر بر نحوه ساخت و سازها شد.

معاون استانداروفرماندارویژه شهرستان مراغه خواستار نظارت بیشتر بر نحوه ساخت و سازها شد.

(2)

معاون استانداروفرماندارویژه شهرستان مراغه خواستار نظارت بیشتر بر نحوه ساخت و سازها شد.

شنبه 17 آذر 1397
معاون استانداروفرماندارویژه شهرستان مراغه : نوسازی اماکن روستایی مراغه زمینه ساز توسعه گردشگری است.

معاون استانداروفرماندارویژه شهرستان مراغه : نوسازی اماکن روستایی مراغه زمینه ساز توسعه گردشگری است.

معاون استانداروفرماندارویژه شهرستان مراغه : نوسازی اماکن روستایی مراغه زمینه ساز توسعه گردشگری است.

(1)

معاون استانداروفرماندارویژه شهرستان مراغه : نوسازی اماکن روستایی مراغه زمینه ساز توسعه گردشگری است.

پنجشنبه 15 آذر 1397
معاون استانداروفرماندارویژه شهرستان مراغه : امسال ۱۲ خانه محروم در مراغه ساخته می شود.

معاون استانداروفرماندارویژه شهرستان مراغه : امسال ۱۲ خانه محروم در مراغه ساخته می شود.

معاون استانداروفرماندارویژه شهرستان مراغه : امسال ۱۲ خانه محروم در مراغه ساخته می شود.

(1)

معاون استانداروفرماندارویژه شهرستان مراغه : امسال ۱۲ خانه محروم در مراغه ساخته می شود.

دوشنبه 12 آذر 1397
معاون سیاسی اجتماعی فرماندارمراغه : باعنایت به شروع تبلیغات زودترازموعد کاندیداهای انتخابات دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی دانشگاهها درانتخاب سخنرانان همایش ها دقت کنند .

معاون سیاسی اجتماعی فرماندارمراغه : باعنایت به شروع تبلیغات زودترازموعد کاندیداهای انتخابات دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی دانشگاهها درانتخاب سخنرانان همایش ها دقت کنند .

معاون سیاسی اجتماعی فرماندارمراغه : باعنایت به شروع تبلیغات زودترازموعد کاندیداهای انتخابات دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی دانشگاهها درانتخاب سخنرانان همایش ها دقت کنند .

(0)

معاون سیاسی اجتماعی فرماندارمراغه : باعنایت به شروع تبلیغات زودترازموعد کاندیداهای انتخابات دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی دانشگاهها درانتخاب سخنرانان همایش ها دقت کنند .

دوشنبه 12 آذر 1397
با حضورمعاون استانداروفرماندارویژه شهرستان مراغه المپیاد کشوری استعدادهای برترسپک تاکرا درمراغه آغاز شد.

با حضورمعاون استانداروفرماندارویژه شهرستان مراغه المپیاد کشوری استعدادهای برترسپک تاکرا درمراغه آغاز شد.

با حضورمعاون استانداروفرماندارویژه شهرستان مراغه المپیاد کشوری استعدادهای برترسپک تاکرا درمراغه آغاز شد.

(2)

با حضورمعاون استانداروفرماندارویژه شهرستان مراغه المپیاد کشوری استعدادهای برترسپک تاکرا درمراغه آغاز شد.

شنبه 3 آذر 1397
معاون استانداروفرماندارویژه شهرستان مراغه : مشکل تامین آب واحدهای تولیدی کوچک رفع می شود.

معاون استانداروفرماندارویژه شهرستان مراغه : مشکل تامین آب واحدهای تولیدی کوچک رفع می شود.

معاون استانداروفرماندارویژه شهرستان مراغه : مشکل تامین آب واحدهای تولیدی کوچک رفع می شود.

(3)

معاون استانداروفرماندارویژه شهرستان مراغه : مشکل تامین آب واحدهای تولیدی کوچک رفع می شود.

شنبه 3 آذر 1397
معاون استانداروفرماندارویژه شهرستان مراغه : دانشگاه محور حرکت های علمی و پژوهشی در جامعه است.

معاون استانداروفرماندارویژه شهرستان مراغه : دانشگاه محور حرکت های علمی و پژوهشی در جامعه است.

معاون استانداروفرماندارویژه شهرستان مراغه : دانشگاه محور حرکت های علمی و پژوهشی در جامعه است.

(1)

معاون استانداروفرماندارویژه شهرستان مراغه : دانشگاه محور حرکت های علمی و پژوهشی در جامعه است.

سه شنبه 29 آبان 1397
شکری معاون استانداروفرماندارویژه شهرستان مراغه :دستورالعمل هیات نظارت بر توسعه گردشگری مراغه تنظیم شد.

شکری معاون استانداروفرماندارویژه شهرستان مراغه : دستورالعمل هیات نظارت بر توسعه گردشگری مراغه تنظیم شد.

شکری معاون استانداروفرماندارویژه شهرستان مراغه :دستورالعمل هیات نظارت بر توسعه گردشگری مراغه تنظیم شد.

(1)

شکری معاون استانداروفرماندارویژه شهرستان مراغه :دستورالعمل هیات نظارت بر توسعه گردشگری مراغه تنظیم شد.

پنجشنبه 24 آبان 1397
معاون استانداروفرماندارویژه شهرستان مراغه : بسته ویژه سرمایه گذاری در مراغه تدوین می شود.

معاون استانداروفرماندارویژه شهرستان مراغه : بسته ویژه سرمایه گذاری در مراغه تدوین می شود.

معاون استانداروفرماندارویژه شهرستان مراغه : بسته ویژه سرمایه گذاری در مراغه تدوین می شود.

(2)

معاون استانداروفرماندارویژه شهرستان مراغه : بسته ویژه سرمایه گذاری در مراغه تدوین می شود.

پنجشنبه 10 آبان 1397