پرتال استانداری آذربایجان شرقی
شنبه 4 بهمن 1399
En
تاریخ : جمعه 13 دي 1398
کد 262

پیام تسلیت معاون استانداروفرماندارویژه شهرستان مراغه به مناسبت شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی

پیام تسلیت معاون استانداروفرماندارویژه شهرستان مراغه به مناسبت شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ویژه شهرستان مراغه ،پیام تسلیت معاون استانداروفرماندارویژه شهرستان مراغه به مناسبت شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی بدین شرح است :
پیام تسلیت معاون استانداروفرماندارویژه شهرستان مراغه به مناسبت شهادت سردار حاج قاسم
سلیمانی
شکری معاون استانداروفرماندارویژه شهرستان مراغه در پیامی شهادت سردارحاج قاسم سلیمانی راتسلیت گفت
متن این پیام به شرح زیر است :
باسمه تعالی
مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَددُو ا اللََّده عَلَیْده فَمِدنْهُ مْ مَد نْ قَضَد نَحْبَد هُ وَمِدنْهُ مْ مَد نْ یَنْتَظِد رُ وَمَد ا بَددََّلُو ا
تَبْدِیلًا.
شهادت مظلومانه سردارسرافراز اسلام وسرباز ولایت واستکبار ستیزی ، حاج قاسم سلیمانی موجد
تاسف وحسرت عمیق ملت شریف ایران وامت اسلامی شد.
سردار شهید قاسم س دلیمانی ه ده از یادگ داران دوران دف داد مب دد، بود،ب دا املاصدی ه دم نظی در وم اه ددت
شددد اعانه همانندهشدددت سدددال دفددداد مبدددد، بددده دفددداد از هیدددان ایدددران اسدددلامی ومبدددارزه بدددا اسدددتکبار
وصهیونیسدم جهدانی وتروریسدت هدای پدرور یافتدده د ر دامددان شدوم ندان پردامدت وپدا ازسددال هددا
مبارزه وحضدور در م د مب ددم مب دارزه ب دا داع دو وتروریس دت ه دای منرب ده ، در پ دی حمل ده جنایتکاران ده
تروریسم دولتی مریکایی به یاران شهید پیوست
این ان شهادت این الگوی املاص ، ش اعت را به محضر حضرت ولی عصر )عج( ،رهبر معظدم
انبلاب )مدظله العالی(،یاران وهمرزمانو درسپاه پاسداران انبلاب اسلامی وعموم هموطندان تبرید
وتسلیت گفته وتداوم راه شهدا وتحبق رمان های انبلاب اسلامی را رزومندم.

حمید شکری
معاون استانداروفرماندارویژه شهرستان مراغه
  • نوشته شده
  • در جمعه 13 دي 1398
  • توسط کاربر روابط عمومی مراغه